mudcat.org: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafeawe

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)

Felipa 13 Sep 20 - 06:12 PM
Felipa 13 Sep 20 - 06:49 PM
GUEST,ottery 14 Sep 20 - 03:16 AM
Jim McLean 14 Sep 20 - 04:13 AM
Felipa 14 Sep 20 - 03:50 PM
RunrigFan 15 Sep 20 - 05:17 PM
Felipa 15 Sep 20 - 06:29 PM
Jim McLean 16 Sep 20 - 03:15 AM
GUEST 16 Sep 20 - 06:08 AM
Jim McLean 16 Sep 20 - 06:32 PM
RunrigFan 05 Jun 21 - 11:06 PM
Felipa 06 Jun 21 - 11:02 AM
RunrigFan 06 Jun 21 - 06:37 PM
Felipa 06 Jun 21 - 07:42 PM
RunrigFan 14 Jun 21 - 07:12 AM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:Subject: Lyr Add: ran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Felipa
Date: 13 Sep 20 - 06:12 PM

On Christmas Day 1950, four students from Glasgow University travelled to Westminster Abbery and came out with the historic Stane o' Destiny which they drove back over the border. The audacious exploit has inspired at least two films and several songs.

2998 interview with one of the robbers: http://www.thesonsofscotland.co.uk/istolestoneofdestiny.htm

A song called the Wee Magic Stane is in the DT and discussed on Mudcat. And now we have a Gaelic song, ran na Cloiche"

The original is very long, so first I'll post the version from Mnran
https://manran.co.uk/lyrics which the band published with translation.
Music & Lyrics: Dmhnall Ruadh Mac an t-Saoir

RAN NA CLOICHE

A Chlach a bha mo sheanmhair
S mo sheanair oirre seanchas,
Air tilleadh mar a dhfhalbh i
ghalghad a Chlach
S gur coma leam i n Cearrara
An Calasraid no n Calbhaigh
Cho fad s a tha i n Albainn
Nan garbhlaichean cas

Seisd/chorus:
S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
S i u ro bha ho ro hilli um bo ha

Ga cur an ite tearmainn
A chumas i gu falachaidh
S nach urrainn iad, nach dearg iad
Air sgealb dhith thoirt s
A Chlach a chaidh a dhth oirnn
Air faighinn s an nean
S gu deimhinne, ma thill i
Tha n n sin gu math

Mionnan air fear dernaidh
Gach mthair is mac
Nach leig sinn ann an gbhadh
Am fear a thug ss i
S a mhiontraig air a ternadh
ite gum tlachd
Ma chuireas iad an lmh air
Chan fhuilear dhuinn bhith lidir
Is buill thoirt air a thilleabh
Le stilinn a-mach

Bha m Ministear cho trsach
Sa mhadainn nuair a dhisg e
S praban air a shilean
A tionndadh amach
E coiseachd feadh an rlair
Ag ochanaich s ag rnaigh
S a coimhead air a chil
Anns an d ionndrainn e Chlach

Sin far robh an stireachd
S an ruith air feadh an lir ann
Gun smid aige ri ridhtinn
Ach Cit n deach a Chlach?
S a Mhoire, Mhoire, Mhthair
Gu d n mise mireach
Tha fios am gum bi bhnrainn
A fgail a beachd

Gun tuirt e s dath a bhis air
Cha chreidinn-sa gu brth e
Gu togadh fear bho lr i
Nach b irde na speech
Tha rudeigin an dn dhomh
S gun cuidicheadh an tgh mi
Bha n duine thug ss i
Cho lidir ri each

The Stone that my grandmother
And grandfather used to talk about
Has returned as it left
My brave Stone
And I don't care whether it's in Kerrera
Callendar or Calvay
As long as it's in
Steep, rugged Scotland

'S i u ro bha ho ro hilli um bo ha
Hilli um bo ruaig thu i hilli um bo ha
'S i u ro bha ho ro hilli um bo ha

To be put in a place of refuge
Which will conceal it safely
So that they can't, they won't manage to
Remove a single fragment of it
The Stone that was lost to us
Prised from their grasp
And certainly, if it has returned
That's a very good thing

Let us swear by our hand
Each and every one of us
That we will allow nothing to endanger
The man who unloosed it
And dared to rescue it
From an unpleasant place
If they lay hands on him
We'll need to be strong
And strike a blow for him
Using steel

The Minister was so sorrowful
When he woke that morning
His eyes bleary
As he turned out
Walking the floor
Sighing and praying
And looking at the nook
Where he'd found the Stone missing

There was much pacing
And running 'round the floor
And all he could say was
"Where did the Stone go?"
And, "By the Holy Mother
What will I do tomorrow
I know the Queen
Will be beside herself"

Said he, looking deathly pale
"I'd never have believed
It could have been raised from the floor
By someone no bigger than a wasp
Something is to happen to me
And Heaven help me
The man who unloosed it
Must be as strong as a horse

You can find several recordings on youtube, including Mnran and Kathleen McInnes. See the verses recorded by Kathleen McInnes here: http://www.celticlyricscorner.net/macinneskathleen/oranna.htm


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: ran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Felipa
Date: 13 Sep 20 - 06:49 PM

ran na Cloiche - le Dmhnall Mac An T-Saoir (Brd Phislig/ Bard of Paisley)

Sist/
chorus

S i i ro bha h ro hill i em bo h,
Hill i em bo ruaig thu i, hill i em bo h;
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

-----------------------------
A' Chlach a bha mo sheanmhair
's mo sheanair oirre seanchas,
air tilleadh mar a dh'fhalbh i -
Mo ghalghad a' Chlach!
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

'S gur coma leam i 'n Cearrara,
no Colbhasa no 'n Calbhaidh,
Cho fad 's a tha i 'n Albainn
nan garbhlaichean casa;
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Ga cur an ite tearmainn,
a chumas i gu falachaidh,
'S nach urrainn - nach dearg iad -
air sgealb dhi thoirt s!
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

A' Chlach a chaidh a dhth irnn
air faighinn s an nean,
's gu deimhinne ma thill i
tha 'n n sin gu math.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

'S mo bheannachd air a' mhlidh
a tharraing s a' chill i,
'S a dh'aiseag, tha mi cinnteach,
i mltean a-mach.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

A' Chlach a bha sna linntean
a' fantainn aig ar sinnsreadh
bhon thinig i dhan tr seo
an tm nam fear breac.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

'S i measail ann bho slean
gu ridirean is rghrean,
tha 'n-diugh nan laighe 'n I
mar a dh'innseas an leac.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Mionnan air fear dernaidh,
gach mthair is mac,
nach leig sinn ann an gbhadh
am fear a thug ss i,
's a mhiontraig air a ternadh
ite gun tlachd.

Ma chuireas iad an lmh air
chan uilear dhuinn bhith lidir
is buille thoirt air a thilleabh
le stillinn a-mach.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

'S bha 'm Ministear cho trsach
sa mhadainn nuair a dhisg e,
's praban air a shilean
a' tionndadh a-mach.

E coiseachd feadh an rlair,
ag ochanaich 's ag rnaigh,
's a' coimhead air a chil
anns an d' ionndrainn e chlach.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Sin far an robh strachd
's an ruith air feadh an lir ann,
gun smid aige ri ritinn,
ach "cit 'n deach a' chlach?"

'S "a Mhoire, Mhoire Mhthar,
gu d n mis' a-mireach?
Tha fios 'am gum bi bhnrighinn
a' fgail a beachd.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Gun tuirt e 's dath a' bhis air,
"Cha chreidinn-sa gu brth e
gun togadh fear bho lr e
nach b' irde na speach;

Tha rudeigin an dn dhomh,
's gun cuidicheadh an t-gh mi.
Bha 'n duine thug ss i
cho lidir ri each."
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

'S cha ruitheadh e ach ligeadh,
bha luigheanan a' lbadh,
bha crith a' tighinn na ghlinean,
's e tionndadh cho lag;

Chan fhaiceadh e le shilean,
chan fhaigheadh e fo mhigean,
le corrag no le ldag
an ddach no 'n glag.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Ach rinig e na diidich
a' burralaich 's a' birich,
"Tha breitheanas a' dlthadh irnn,
Spilleadh a' chlach;"

'S bha Sasann air a dsgadh,
's an cathair air a rsgadh,
's oileadhag mu na dinlaich
a ghilain a' chreach;
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Earraidean gu sibhlach
a' farraid feadh na dthcha,
bho Ghlaschu gu Diraidh,
bho Mhideart gu Peairt,

'S cha leig iad brr an dirn
a dhol seachad air an silean,
cha leig iad inneal-ilidh,
no brid air 'm bi cairt.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Tha deasaich agus tuathaich
a' ceileireadh gu h-uallach,
air mhire leis an uamhar
gun d' fhuair sinn a' chlach.
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Nuair thinig i irinn
bha cantanas ma didhinn,
gum fanamaid ri chile
ma ghlidh sinn a' chlach.

'S na faigheamaid le rit' i
cha rachamaid san irig,
's ann againne bha reusan
bhith 'g igheach "Mo chreach!"
'S i i ro bha h ro hill i em bo h.

Ach b' ain-deonach an ceum leoth' e,
's b' annasach leam fhin e,
's e barrantas an treud ud
gach seud thoirt a-mach;

Ged ghealladh iad lem beul e,
cha danadh iad da rir sin;
An car a bha sa Bheurla
gur lir do gach neach.

source http://www.bbc.co.uk/alba/oran/orain/oran_na_cloiche/

and another feature articleLhttp://ultimatehistoryproject.com/an-infamous-theft-the-stone-of-scone.html


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: ran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: GUEST,ottery
Date: 14 Sep 20 - 03:16 AM

I love Kathleen McInnes's recording of this - it's epic.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: ran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Jim McLean
Date: 14 Sep 20 - 04:13 AM

" I know the queen will be beside herself" "Tha fios 'am gum bi bhnrigham a' fiagail a beached". Which Queen does this refer to? It must be Elizabeth, wife of George Vl as her daughter had not yet been crowned and it seems a strange line to take. A great, long song.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Felipa
Date: 14 Sep 20 - 03:50 PM

proof-reading Jim's message "tha fios 'am gum bi [a'] bhnrighinn
a' fgail a beachd"

(I've used the spelling of bhnrighinn used by the BBC and probably by Dmhnall Ruadh rather than the spelling in the Manrn transcription. LearnGaelic online dictionary gives banrigh and banrighe for the genitive - the h after the b, giving the initial letter a v sound, is added when grammar rules dictate. But it gives examples of placenames with Bnrighinn and Banrighinn in genitive case, indicating variation according to place and/or time. In Irish the word for Queen is banron, same pronunciation as banrighinn, and the genitive banrona. But anyway it was mainly the "fgail a beachd" I wanted correct. "Beached" could be an invention of English language autocorrect. The ea in "beachd", attitude or opinion, is pronounced more like th "a" in the English word "bad" than the long e in beached. Sort of between "bed" and "bad")

What year did Dmhnall Ruadh Mac an t-Saoir compose this song. Maybe "a' bhnrighinn" is an anachronism? That doesn't seem likely given that the bard lived from 1889 - 1964


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: RunrigFan
Date: 15 Sep 20 - 05:17 PM

Not sure if Kathleen sings the same lyrics


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Felipa
Date: 15 Sep 20 - 06:29 PM

On her album "g-Mhadainn Shamhraidh", Kathleen MacInnes does sing the same lyrics as I got from the Mnran website and posted at the beginning of this discussion.

I think the transcription from the BBC is the complete song. Kathleen MacInnes sings some of the verses; Mnran sing some of the verses, Mairi MacInnes made a slightly different selection. And perhaps Kathleen MacInnes doesn't even always sing exactly the same verses ...

I haven't tried to compare all the recordings of Kathleen singing ran na Cloiche which are posted on youtube, but I did listen to the album recording https://www.youtube.com/watch?v=gWe8eotofRA&list=PLp2_g9qArV7t6xRSEtZEP4Vxwyt1aKp_S while looking at the written lyrics and it matched the Manrn version.

I prefer another recording where she sings more slowly: https://www.youtube.com/watch?v=6KUK5gR1jcY - but it doesn't include the verse which concludes that the man who took the stone must have been as strong as a horse, "Bha n duine thug ss i cho lidir ri each

Celtics Lyrics Corner also has lyrics for a recording of ran na Cluiche by Miri MacInnes.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Jim McLean
Date: 16 Sep 20 - 03:15 AM

But my question was who was the queen?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: GUEST
Date: 16 Sep 20 - 06:08 AM

Hi,

If this was 1950, the Queen of The United Kingdom would have been Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon. Was this song created/translated after the fact, or is this a floating remnant of an earlier Queen?

Bye
Mysha


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Jim McLean
Date: 16 Sep 20 - 06:32 PM

GUEST Yes, that's what I surmised in my first post but it seems a strange line to take.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: RunrigFan
Date: 05 Jun 21 - 11:06 PM

Si u ro bha ho ro hillium bo ha
Hillium bo ruaig thu i hillium bo ha
S i u ro bha ho ro hillium bo ha

A chlach a bha mo sheanmhair
S mo sheanair oirre seanchas,
Air tilleadh mar a dhfhalbh i
Mo ghalaghad a Chlach
S gur coma leam an Cearrara
An Calasaraid non Calabhaigh
Cho fads a the in Albainn
Nan garbhlaichean cas


Ga cur an aite tearmainn
A chumas i gu falachaidh
S nach urrainn nach dearg iad
Air sgealb dhith thoirt as
A chlach a chaidh a dhth oirnn
Air faighinn anns an inghaim
S gu deimhinne, ma thill i
Tha n n sin gu math

'S bha ministeir cho trsach
'Sa mhadainn 'nuair a dhisg e
S praban air a shuilean
A tionndadh am mach
E coiseachd feadh an urlar
Ag ochanaich s ag urnaigh
S a coimhead air a chil
Anns an do ionndrainn e a chlach

Sin far robh an stareachd
S an ruith air feadh an lair ann
Gun smid aige ri raitinn
Ach cait an deach a chlach?
Sa Mhoire, Mhoire, Mhthair
Gu de ni mise maireach
Tha fios am gu'm bi bhanruinn
A fagail a beachd

From Mairi MacInnes from Orosay

Not sure if translation is similar


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Felipa
Date: 06 Jun 21 - 11:02 AM

Runrig Fan, surely the translation is similar when all these verses are in transcriptions posted earlier. The song is not very old and has a known author.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: RunrigFan
Date: 06 Jun 21 - 06:37 PM

Not sure translation isnt provided


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: Felipa
Date: 06 Jun 21 - 07:42 PM

THERE IS A TRANSLATION WITH THE LYRICS AS SUNG BY MANRAN 0 NOW COMPARE THE VERSES FROM MAIRI MACINNES WITH VERSES 1,2,4 AND 5 IN THE FIRST POST.

Yes, RunrigFan, I am shouting with exasperation.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: Oran na Cloiche (re Stane of Destiny)
From: RunrigFan
Date: 14 Jun 21 - 07:12 AM

Some words are changed no?


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 19 January 8:34 PM EST

[ Home ]

All original material is copyright 1998 by the Mudcat Caf Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.