Mudcat Café message #4005640 The Mudcat Café TM
Thread #166522   Message #4005640
Posted By: Stilly River Sage
23-Aug-19 - 12:19 PM
Thread Name: MOAB - Mother of All BS [annex]
Subject: RE: Mini-MOAB - Mother of All BS annex
No cuir a-steach m˛ran de bhriseadh loidhne neo-riatanach.


No ... a ĺsteigeadh ... gun fheum ... ellipses ... eadar ... faclan ....


Air neo

le

meadhanachadh

gach fear

facal

fa leth

mar sin

an

dreuchd

falbh

d˛igh

sýos

an

duilleag.


Scots Gaelic