Mudcat Café message #1451634 The Mudcat Café TM
Thread #19340   Message #1451634
Posted By: wysiwyg
04-Apr-05 - 09:30 AM
Thread Name: Mudcat FAQ - Newcomer's Guide
Subject: Letters with diacritics
Letters with diacritics

I believe these can all be copy-pasted and turn out right:

Extended ASCII:                                                                                                                                                                                                                                           

Czech/Slovak characters:    Č    č    Ě    ě    Ň    ň    Ř    ř            Ů    ů       

Hungarian characters:    ő    Ő    ű    Ű

Polish characters:    Ą    ą    Ć    ć    Ę    ę    Ł    ł    Ń    ń    Ś    ś    Ź    ź    Ż    ż

Romanian characters:    Ă    ă    Ș    ș    Ț    ț

Turkish characters:    Ğ    ğ    İ    ı    Ş    ş

~S~