Mudcat Café Message Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafeaweUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,tim Lyr Req: Mo Rn Geal Dleas (25) Lyr Add: AN T-EACH RUADH AIG ROLAND STEELE 22 Jul 03


I got the lyrics to T-each Ruadh from the Rankin Family themselves.
t-Each Ruadh Aig Roland Steele

Sist Hi ri u il 'us o
Mo chridhe trom, 'us cha charaich e,
Cha thaobh na caileagan mi,
O 'n shel mi-fhigrave;n 'nam mharaiche.

1 An t-each ruadh aig Roland Steele,
Gu'n cuir na biastan tachais ann,
'N uair a dh'ith e leth an fheir,
Cha dh'fhg iad mran craiceann air.

2 'S eadar Nollaig 's a Bliadhna Ur,
A chaidh e null gu Garrett leis,
Chuala e gu robh e turail,
Air son a' bhruid examinagh.

3 'N uair a rinig e an cl,
Cha d'rinn e fhi as aithneachadh,
Gu'n bhruidhinn e 's a' Bheurla,
"Can I trade this animal?"

4 "Gur e Finnigan cur an taobhs' mi,
Cha 'n 'eil mi'n dil do mhealladh leis,
Cuir air ceithir cridhean r,
'S mo rn gu'n dean e tarruinn dhuit."

5 'N uair a thisich e gu cridheadh,
Bit e 'n cl a claigionn e,
'S an thuirt Roland ris gu dombach,
"Bhrth thu air a spavin e"

6 'S an thuirt Garrett ris gu fiadhaich,
"Cha do bhiadh thu ceart bho samhuinn e,
Cha dan e ach biadhadh fithich
Tha na biastan damainte air.

7 Teich dhachaigh leis gun dil,
Mu faigh lir 's a' searrach iad,
Na faiceadh thu gu sorruith brth,
A mach air braigh am baile agam."

8 Gu robh caball aig na reins,
Bha mran orr' do snaimeanan
'S cuip aige do wire o'n fheir
'A 's straic e cnaimh na droma aige.

9 'N uair a rinig e an stoir,
Bha 'n t-each na ln a falluis aig,
Ach thuirt e ri Bessie as an stoir,
"Lord how that horse was travelling".

10 Gur e Hector bha gu cridheadh,
Sid a mhill na casan aig,
G'an cuir air le tirnean bata
Gur h-ann a b'fhearr a dh'fhannadh iad.

11 Sid far an robh am beathach lively
Falbh a dhriveadh sgoilearan,
'N uair a rinig e an Cobh
Cha mhr bhitheadh ann air tiseach air.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.