Mudcat Café Message Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafeaweUser Name Thread Name Subject Posted
GUEST,Robert Lyr Add: Pepino's Friend Pasqual (from Lou Monte) (10) RE: Lyr Add: Pepino's Friend Pasqual, Italian Pussycat 03 May 08


Here's my take on that Tom (I am a Lucano-American, I believe that he is singing in Cosentino which is very close to what we speak):

Peppinə cu Pasqualə chellə tienenə a cap frescə
Mə strazzə ni gazzettə e jettnə i scarp da finestrə
A sera in da cucinə chellə fannə nu banchettə
Nun fannə cerimonie, mangə lassə na purpettə

Peppinə u suricillə ma pecche' nun tə nə vajə?
E pporta ta Pasqualə chellə e propriə natu guajə
A ssera 'ngoppo lijttə vujə durmitə bella bellə
E iə senzə a cupertə aggia' dormi abbasciə u sellə

Ej, Peppinə, a du sta u baccala?
Ej, Luigə, Pasquale vuolə antique baccala

Peppinə u suriciellə ssa 'mbaratə u mandulinə
Pasqualə u gatterillə chellə sono u violinə
A sserə quannə e tardə chellə fannə a serenadə
Mə para dujə cumparə Cric e Croc e Mangiafran!

Notes - I agree with everything except for "abbasciə u sellə." It's not an Italian-Americanism, and in the south abbasciə is used quite often in this manner.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.